Launch of Centenary Fields in Wales
Loading...

Deputy Minister launches Centenary commemoration programme in Wales

Darllenwch amdano lansiad Cymru o Gaeau Canmlwyddiant yn y Cynulliad Cenedlaethol ym mis Hydref 2014

On 21 October Fields in Trust and The Royal British Legion will launch Centenary Fields in Wales with a reception at the National Assembly for Wales.

Centenary Fields will create a living legacy in communities across the country, and the wider UK, by securing outdoor recreational spaces in memory of the many who gave their lives during World War I. It ensures that there will be places to remember their sacrifices, but crucially that valuable green space is protected for future generations to enjoy themselves. 

The reception, sponsored by Aled Roberts AM, will see Ken Skates AM, Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism launch the commemorative programme in Wales. Leaders in Welsh sport, philanthropy and government will be in attendance at this important event. The first Centenary Field in Wales has been identified by the Vale of Glamorgan Council as Alexandra Park in Penarth. 

The Deputy Minister said "I am honoured to launch and support the Centenary Fields Campaign in Wales. It is so important that we continue to remember all those who were involved in so many different ways in the First World War. This campaign will protect our precious green spaces and ensure a lasting legacy for future generations. 
 
“This year, as we mark the centenary of the terrible events that began to unfold in 1914, it is clear that there is still a strong will to continue to remember. We have been proud to lead the nation’s programme to commemorate the centenary, Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918. We must never forget the sacrifices that were made for peace and freedom and the important role Welsh people played in securing this for us."
 
Ivor Morgan, Chairman Fields in Trust Cymru said “Centenary Fields is a fitting and unique way of marking the sacrifices made by servicemen and women 100 years ago in World War I. We are delighted that Carwyn Jones AM, First Minister of Wales is supporting this programme alongside the Deputy Minister for Culture, Sports and Tourism. We look forward to other Assembly Members and all of the local authorities across Wales joining us as we create this living legacy”.
 
Phil Jones, The Royal British Legion’s Area Manager in Wales, said “As the nation’s Custodian of Remembrance, the Legion has a special role to play in the UK’s Centenary commemorations. Our partnership with Fields in Trust ensures that we are helping to preserve these important memorials, often found in community spaces that form a vital part of local heritage and play a key role in educating the next generation about the significance of Remembrance.”

Dirprwy Weinidog yn lansio rhaglen goffa canmlwyddiant yng Nghymru

Welsh CentenaryAr 21 Hydref,wnaeth Meysydd Chwarae Cymru a'r Lleng Brydeinig Frenhinol lansio Caeau Canmlwyddiant yng Nghymru, gyda derbyniad yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.

Bydd Caeau Canmlwyddiant yn creu etifeddiaeth fyw mewn cymunedau ar draws y wlad a'r Deyrnas Unedig ehangach, drwy warchod mannau hamdden awyr agored er cof am bawb a gollodd eu bywydau yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae'n sicrhau y bydd llefydd i gofio eu haberthau, ond yn bwysicach, bod mannau gwyrdd gwerthfawr yn cael eu gwarchod i genedlaethau’r dyfodol eu mwynhau.

Yn y derbyniad, a noddir gan Aled Roberts AC, wnaeth Ken Skates AC, y Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth lansio'r rhaglen goffa yng Nghymru. Roedd arweinwyr ym maes chwaraeon, dyngarwch a’r llywodraeth yng Nghymru yn bresennol yn y digwyddiad pwysig hwn. Mae’r Cae Canmlwyddiant cyntaf yng Nghymru wedi cael ei ddynodi gan Gyngor Bro Morgannwg fel Parc Alexandra ym Mhenarth.

Meddai’r Dirprwy Weinidog "Mae’n anrhydedd i mi gael lansio a chefnogi’r Ymgyrch Caeau Canmlwyddiant yng Nghymru. Mae mor bwysig ein bod yn parhau i gofio pawb a gymerodd ran mewn cymaint o wahanol ffyrdd yn y Rhyfel Byd Cyntaf.  Bydd yr ymgyrch hon yn gwarchod ein mannau gwyrdd gwerthfawr ac yn sicrhau etifeddiaeth barhaol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

"Eleni, wrth i ni nodi canmlwyddiant y digwyddiadau ofnadwy a ddechreuodd ddatblygu ym 1914, mae'n amlwg bod ewyllys cryf o hyd i barhau i gofio.  Rydym wedi bod yn falch i arwain rhaglen y genedl i gofio’r canmlwyddiant, sef Cymru'n Cofio Wales Remembers 1914-1918. Ni ddylem fyth anghofio'r aberthau a gafodd eu gwneud dros heddwch a rhyddid, a’r rôl bwysig a chwaraeodd pobl Cymru i sicrhau hyn i ni. "

Meddai Ivor Morgan, Cadeirydd Meysydd Chwarae Cymru "Mae Caeau Canmlwyddiant yn ffordd addas ac unigryw o nodi’r aberthau a gafodd eu gwneud gan filwyr 100 mlynedd yn ôl yn y Rhyfel Byd Cyntaf.  Rydym wrth ein bodd bod y Prif Weinidog Carwyn Jones AC, yn cefnogi’r rhaglen hon ochr yn ochr â'r Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth. Rydym yn edrych ymlaen at weld Aelodau eraill o'r Cynulliad a phob un o’r awdurdodau lleol ar draws Cymru yn ymuno â ni wrth i ni greu'r etifeddiaeth fyw hon ".

Dywedodd Phil Jones, Rheolwr Ardal y Lleng Brydeinig Frenhinol yng Nghymru, " Fel Ceidwad Coffadwriaeth y genedl, mae gan y Lleng rôl arbennig i'w chwarae yn nathliadau Canmlwyddiant y Deyrnas Unedig. Mae ein partneriaeth gyda Meysydd Chwarae Cymru yn sicrhau ein bod yn helpu i ddiogelu’r cofebion pwysig hyn, a geir yn aml mewn mannau cymunedol sy'n ffurfio rhan hanfodol o dreftadaeth leol ac sy’n chwarae rhan allweddol wrth addysgu'r genhedlaeth nesaf am arwyddocâd Coffadwriaeth. "