This page is bilingual, click here to read it in English

Rydym yn gweithio gyda thirfeddianwyr, grwpiau cymunedol a gwneuthurwyr polisi yng Nghymru i hyrwyddo gwerth ein parciau a'n mannau gwyrdd i sicrhau gwell gwarchodaeth ar gyfer eu dyfodol ar lefel leol a chenedlaethol.

Yng Nghymru, rydym yn gweithio i gyflwyno rhaglenni gan gynnwys Caeau Canmlwyddiant a Mannau Gweithredol gyda chefnogaeth partneriaid lleol.

Cysylltwch â ni
Rhodri Edwards

Rhodri Edwards yw Rheolwr Meysydd Chwarae Cymru ac mae wedi'i lleoli yn ein swyddfa yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd
Ffôn: 02920 334 935
Ebost: rhodri.edwards@fieldsintrust.org


Partneriaid

Rydym yn falch o weithio mewn partneriaeth â sefydliadau blaenllaw eraill yn y sector, gan gynnwys Man Gwyrdd Cymru, Chwarae Cymru a Cadwch Gymru'n Daclus. Rydym hefyd yn cynorthwyo Chwaraeon Cymru yn ei rôl fel ymgynghorydd statudol ar gynigion sy'n ymwneud â chaeau chwarae.

Pwyllgor Meysydd Chwarae Cymru

Mae ein gwaith yng Nghymru yn cael ei arwain gan bwyllgor Cymru sy'n tynnu ynghyd arbenigedd o sectorau perthnasol. Aelodau'r pwyllgor yw: Brynmor Williams (Cadeirydd), Kate Evans, J R Jones, John Ridgewell, Aled Roberts, David Roberts, Dr Lynne Spackman, John Whalley a Robin Williams.

Pencampwyr Meysydd Chwarae Cymru

Mae Meysydd Chwarae Cymru wedi ymgynnull grwp bach ond mawreddog i helpu i hyrwyddo gwerth parciau a mannau gwyrdd. Ein hyrwyddwyr yw: Gerald Davies CBE, Lynn Davies CBE, Anne Ellis OBE, Lewis Evans, Non Evans MBE a Ceri Preece.

Caeau Canmlwyddiant

Nod Caeau Canmlwyddiant yw gwarchod mannau hamdden am byth er cof am y miliynau o bobl a gollodd eu bywydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Drwy’r rhaglen newydd hon, bydd tirfeddianwyr ar draws y Deyrnas Unedig yn cael eu hannog i gysegru o leiaf un man hamdden fel Cae Canmlwyddiant. Bydd hyn yn coffau’r garreg filltir bwysig hon yn ein hanes, a chreu etifeddiaeth leol bendant a fydd yn cael ei gwerthfawrogi gan gymunedau am genedlaethau i ddod. Gallai’r mannau hyn gynnwys parciau coffa rhyfel a meysydd chwarae a roddwyd er cof am y rhai hynny a gollodd eu bywydau, neu fannau gwyrdd arwyddocaol eraill. Darllenwch fwy am y rhaglen.

"Mae Caeau Canmlwyddiant yn ffordd briodol o ddangos ein parch i’r rhai a fu farw mewn gwrthdaro a newidiodd ffabrig ein cymdeithas. Cafodd digwyddiadau’r Rhyfel Byd Cyntaf effaith ar bob cymuned yng Nghymru yn ddieithriad, felly mae’n hynod o addas y byddwch yn gweithio i sicrhau dyfodol y mannau gwyrdd hynny ledled Cymru sydd wedi cael eu datblygu er cof am bawb a fu farw yn y gwrthdaro."
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru

Carwyn Jones AM
Caeau Owain Glyndŵr

Mae rhaglen Caeau Owain Glyndwr yn benodol i Gymru ac fe'i lansiwyd yn 2001 i nodi 600 mlynedd ers penodiad y dynodwr Cymreig chwedlonol. Mae cyfanswm o 27 o leoedd wedi'u gwarchod trwy'r cynllun coffa hwn.

Hanes

Ym Medi 2018 dathlodd Fields in Trust 20 mlynedd ers agor ei swyddfa yng Nghymru. I nodi'r garreg filltir, lluniwyd archif rhyngweithiol o gyflawniadau'r sefydliad yng Nghymru dros y ddau ddegawd blaenorol.

Archif rhyngweithiol ddim yn arddangos yn gywir? Agorwch mewn ffenestr newydd...

Agorwch yr archif ryngweithiol

 


'Green Spaces For Good': Ein strategaeth gorfforaethol newydd

Canllawiau: Lawrlwythwch ein Canllawiau ar gyfer Chwaraeon a Chwarae Awyr Agored

Ymchwil: Ailbrisio Parciau a Mannau Gwyrdd

Diwrnod i’r Brenin: Cynhaliwch barti neu bicnic yn eich parc yr haf hwn