This page is bilingual, click here to read it in English

Rydym yn gweithio gyda thirfeddianwyr, grwpiau cymunedol a gwneuthurwyr polisi yng Nghymru i hyrwyddo gwerth ein parciau a'n mannau gwyrdd i sicrhau gwell gwarchodaeth ar gyfer eu dyfodol ar lefel leol a chenedlaethol.

Darllenwch ddiweddariadau ar ein gwaith diweddaraf yng Nghymru yn ein hadran Newyddion a Sylw.

Partneriaid

Rydym yn falch o weithio mewn partneriaeth â sefydliadau blaenllaw eraill yn y sector, gan gynnwys Man Gwyrdd Cymru, Chwarae Cymru a Cadwch Gymru'n Daclus. Rydym hefyd yn cynorthwyo Chwaraeon Cymru yn ei rôl fel ymgynghorydd statudol ar gynigion sy'n ymwneud â chaeau chwarae.

Pwyllgor Meysydd Chwarae Cymru

Mae ein gwaith yng Nghymru yn cael ei arwain gan bwyllgor Cymru sy'n tynnu ynghyd arbenigedd o sectorau perthnasol. Aelodau'r pwyllgor yw: John Ridgewell, Aled Roberts, David Roberts a Robin Williams.

Brynmor Williams

"Ni allaf feddwl am unrhyw beth mor bwysig â chae mewn ymddiriedaeth, rhywle i bobl gicio pêl, i wneud ffrindiau a ffurfio perthnasoedd - cwrddais y rhan fwyaf o'm ffrindiau ar gae chwarae, felly rwy'n meddwl mai gwaith Meysydd Chwarae Cymru yn hanfodol."
Brynmor Williams, Llysgennad, Pwyllgor Meysydd Chwarae Cymru

Pencampwyr Meysydd Chwarae Cymru

Mae Meysydd Chwarae Cymru wedi ymgynnull grwp bach ond mawreddog i helpu i hyrwyddo gwerth parciau a mannau gwyrdd. Ein hyrwyddwyr yw: Gerald Davies CBE, Lynn Davies CBE, Anne Ellis OBE, Lewis Evans, Non Evans MBE a Ceri Preece.

"Rwyf am i bobl ledled Cymru gael mynediad i fannau gwyrdd o ansawdd uchel a thrwy hyn arwain bywydau mwy egnïol ac iach, wrth ddysgu gwerthfawrogi a pharchu'r amgylchedd am y manteision niferus a ddaw yn ei sgil. Mae seilwaith gwyrdd yn cael effaith gadarnhaol ar ein cymunedau, ein hiechyd a'n lles, yr amgylchedd a'r economi. Mae gwaith Meysydd Chwarae Cymru mor bwysig i sicrhau mae gan bawb fynediad am ddim i fannau awyr agored ar gyfer chwarae, chwaraeon a hamdden."
Hannah Blythyn AC, Y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol

Hannah Blythyn AC
Caeau Owain Glynd┼Ár

Mae rhaglen Caeau Owain Glyndwr yn benodol i Gymru ac fe'i lansiwyd yn 2001 i nodi 600 mlynedd ers penodiad y dynodwr Cymreig chwedlonol. Mae cyfanswm o 30 o leoedd wedi'u gwarchod trwy'r cynllun coffa hwn.

Hanes

Ym Medi 2018 dathlodd Fields in Trust 20 mlynedd ers agor ei swyddfa yng Nghymru. I nodi'r garreg filltir, lluniwyd archif rhyngweithiol o gyflawniadau'r sefydliad yng Nghymru dros y ddau ddegawd blaenorol.

Archif rhyngweithiol ddim yn arddangos yn gywir? Agorwch mewn ffenestr newydd...

Agorwch yr archif ryngweithiol

 


'Green Spaces For Good': Ein strategaeth gorfforaethol newydd

Canllawiau: Lawrlwythwch ein Canllawiau ar gyfer Chwaraeon a Chwarae Awyr Agored

Ymchwil: Ailbrisio Parciau a Mannau Gwyrdd

Diwrnod i’r Brenin: Cynhaliwch barti neu bicnic yn eich parc yr haf hwn